Charles Frederick Smith & Eliza Louisa Smith

Charles Frederick Smith died 20th December 1940, aged 73. Also, his wife Eliza Louisa Smith, died 14th December 1947, aged 73.