Thomas Sidney Sharman & Sarah Sharman

In loving memory of Thomas Sidney Sharman, died July 23rd, aged 79 years & In loving memory of Sarah Sharman, died March 14th 1949, aged 51 years.